+381 64 335-9697 radojevicboban@gmail.com

Zakoni, propisi i obaveštenja

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. glasnik RS“, br. 104/2016)

Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016)

Zakon o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispravka, 64/2010 – US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – US, 50/2013 – US, 98/2013 – US, 132/2014, 145/2014)

Zakon o državnom premeru i katastru („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 – US, 96/2015, 47/2017 – Autentično tumačenje)

Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa („Sl. list SFRJ“, br. 6/80, 36/90, „Sl. list SRJ“, br. 29/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 115/2005)

Zakon  o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015)

Zakon o obligacionim odnosima („Sl. list SFRJ“, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 – USJ, br. 57/1989, „Sl. list SRJ“, br. 31/1993)

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015)

Zakon o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 99/2011 – dr. zakoni)

Zakon o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, 62/2013)

Zakon o platnom prometu („Sl. list SRJ“, br. 3/2002, 5/2003, „Sl. glasnik RS“, br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon, 31/2011, 139/2014 – dr. zakon)

Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – Autentično tumačenje, 112/2015)

Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015)

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012)

Zakon  kulturnim dobrima („Sl. glasnik RS“, br. 71/1994, 52/2011 – dr. zakoni, 99/2011 – dr. zakon)

Zakon o vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 92/2011 i 93/2012)

 

 

Pravilnik o vrsti, obimu i dinamici aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i načinu sačinjavanja programa održavanja („Sl. glasnik RS“, br. 54/2017)

Pravilnik o obrascu izveštaja u vezi sa stambenim potrebama, uslovima stanovanja i programima stambene podrške u jedinici lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 52/2017)

Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata („Sl. glasnik RS“, br. 49/2017)

Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika („Sl. glasnik RS“, br. 41/2017)

Pravilnik o uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova („Sl. glasnik RS“, br. 58/2012, 74/2015 i 82/2015)

Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015)

Pravilnik o klasifikaciji objekata („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015)

Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 61/2011)

Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 69/2012)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. glasnik RS“, br. 80/2015)

Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list SFRJ“, br. 30/1991)

Pravilnik o bezbednosti liftova („Sl. glasnik RS“, br. 15/2017)

Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi („Sl. glasnik RS“, br. 15/2017)

Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Sl. list SRj“, br. 11/1996)

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica („Sl. list SFRJ“, br. 10/1990 i 59/1990)

Pravilnik o načinu i uslovima korišćenja javnih i blokovskih skloništa u miru („Sl. glasnik RS“, br. 61/2001 i 69/2001)